Nhập vào một dãy số sau đó sắp xếp tăng dần, giảm dần ? Pascal ạ

By Valerie

Nhập vào một dãy số sau đó sắp xếp tăng dần, giảm dần ? Pascal ạ

0 bình luận về “Nhập vào một dãy số sau đó sắp xếp tăng dần, giảm dần ? Pascal ạ”

 1. uses crt;
  var a:array[1..1000000] of longint;
        n,i,j,t:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln(n);
        for i:=1 to n do 
              begin
                    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(a[i]);
              end;
        for i:=1 to n-1 do 
              for j:=i+1 to n do 
                    if a[i]>a[j] then
                          begin
                                t:=a[i];
                                a[i]:=a[j];
                                a[j]:=t;
                          end;
        write(‘Day tang dan: ‘);
        for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘); writeln;
        for i:=1 to n-1 do 
              for j:=i+1 to n do 
                    if a[i]<a[j] then
                          begin
                                t:=a[i];
                                a[i]:=a[j];
                                a[j]:=t;
                          end;
        write(‘Day giam dan: ‘);
        for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);
        readln;
  end.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm