Nhập vào một dãy và số k , cho biết có bao nhiêu số chia hết cho k ?

By Faith

Nhập vào một dãy và số k , cho biết có bao nhiêu số chia hết cho k ?

0 bình luận về “Nhập vào một dãy và số k , cho biết có bao nhiêu số chia hết cho k ?”

 1. Program tuyban;

  uses crt; Var a: array[1..100] of integer;

  i,D,k,n : integer;

  Begin

  clrscr;

  D:=0;

  writeln(‘ nhap so so trong day so’,n);

  readln( n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  write(‘a[‘,i,’]’) ;

  readln(a[i] );

  end;

  writeln(‘nhap k’,k) ; readln(k);

  For i:=1 to n do

  begin

  if a[i] mod k= 0 then D:=D+1;

  writeln(‘so so chia het cho k la’,D):

  end;

  readln

  End.

  Trả lời

Viết một bình luận