Nhập vào một dãy và số k , cho biết có bao nhiêu số chia hết cho k ?

Photo of author

By Faith

Nhập vào một dãy và số k , cho biết có bao nhiêu số chia hết cho k ?
Leave a Comment