ở 1 tầng thấp cách mặt đát 45m , ngta thả rơi 1 vật. 1s sau ,ng đó ném vật t2 xuống theo hương thẳng đứng .g=10 . để 2 vật chạm đất cùng lúc thì vận t

By Sarah

ở 1 tầng thấp cách mặt đát 45m , ngta thả rơi 1 vật. 1s sau ,ng đó ném vật t2 xuống theo hương thẳng đứng .g=10 . để 2 vật chạm đất cùng lúc thì vận tốc ném của vật t2 là?
Viết một bình luận