Ông A là chủ tịch xã H đã lợi dụng chức quyền tự ý bán đất canh tác của hợp xã để lấy tiền, theo em: a) Ông A đã vi phạm như thế nào? b) pháp luật ph

Photo of author

By Mackenzie

Ông A là chủ tịch xã H đã lợi dụng chức quyền tự ý bán đất canh tác của hợp xã để lấy tiền, theo em:
a) Ông A đã vi phạm như thế nào?
b) pháp luật phải xử lý việc làm sai trái của ông A như thế nào?
Leave a Comment