Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng : ( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m. a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển độn

By Valerie

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng :
( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m.
a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển động của chất điểm .
b . Xác định vận tốc và chu kì của chuyển động .
c . Tìm gia tốc của chất điểm
Viết một bình luận