Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như sau: X=5-2t+0,25t bình (với x tính bằng mét và t tính bằng giây) a. Chu

By Kennedy

Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như sau:
X=5-2t+0,25t bình (với x tính bằng mét và t tính bằng giây)
a. Chuyển động của vật thuộc loại gì?
b. Tính vận tốc và đường đi của chuyển động này ở thời điểm t = 3 s.
Viết một bình luận