________ 1. √14-6 √5 ________ 2. √16-6 √7

Question

________
1. √14-6 √5
________
2. √16-6 √7

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-16T16:24:16+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:25:29+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `1)`

  `\sqrt{14-6\sqrt5}`

  `=\sqrt{9-6\sqrt5+5}`

  `=\sqrt{3^2-2.3.\sqrt5+(\sqrt5)^2}`

  `=\sqrt{(3-\sqrt5)^2}`

  `=|3-\sqrt5|`

  `=3-\sqrt5`

  `2)`

  `\sqrt{16-6\sqrt7}`

  `=\sqrt{9-6\sqrt7+7}`

  `=\sqrt{3^2-2.3.\sqrt7+(\sqrt7)^2}`

  `=\sqrt{(3-\sqrt7)^2}`

  `=|3-\sqrt7|`

  `=3-\sqrt7`

  0
  2021-07-16T16:26:02+00:00

  `1)sqrt{14-6sqrt5}`

  `=sqrt{9-2.3.sqrt5+5}`

  `=sqrt{(3-sqrt5)^2}`

  `=|3-sqrt5|`

  `=3-sqrt5`

  `2)sqrt{16-6sqrt7}`

  `=sqrt{9-2.3.sqrt7+7}`

  `=sqrt{(3-sqrt7)^2}`

  `=|3-sqrt7|`

  `=3-sqrt7`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )