1. Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là: A. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức. B. Hình thư. C. Hoàng triều luật lệ. D. Hình luật. 2. Điểm mới và tiến

Question

1. Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là:
A. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức. B. Hình thư.
C. Hoàng triều luật lệ. D. Hình luật.
2. Điểm mới và tiến bộ trong bộ luật thời Lê sơ là?
A. bảo vệ an ninh trật tự xã hội.
B. gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
C. khuyến khích sản xuất phát triển.
D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
3. Hai giai cấp chính trong xã hội thời Lê sơ là?
A. địa chủ và nông dân. B. lãnh chúa và nông nô.
C. chủ nô và nô lệ. D. tư sản và vô sản.
4. Để động viên, khuyến khích việc học hành, nhà Lê sơ đề ra nhiều un đãi đối với những người đỗ
Tiến sĩ. Tuy vậy, ý nào sau đây không thuộc những ưu đãi đó ?
A. Được vua ban mũ áo, phẩm tước. B. Được vinh quy bái tổ.
C. Được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám. D. Được ban cấp điền trang, thái ấp.
5. Tác giả của tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” là?
A. Ngô Sĩ Liên. B. Nguyễn Trãi
C. Lê Lợi. D. Lê Thánh Tông.
6. Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là?
A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.
B. Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục.
C. Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế.
D. Hí phường phả lục, Đại thành toán pháp.
7. Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm:
A. Đại Việt sử kí toàn thư. B. Hồng Đức quốc âm thi tập.
C. Bình Ngô đại cáo. D. Lam Sơn thực lục.
II. Tự luận
1.Điền vào chỗ chấm các từ còn thiếu: Quốc sử viện, Ngự sử đài, Hàn lâm viện, Công,

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-11-12T01:35:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:36:20+00:00

  1A

  2B

  3D

  4c

  5b

  6A

  7D

  0
  2021-11-12T01:36:46+00:00

  1. A

  2. D

  3. A

  4. D

  5. B

  6. A

  7. B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )