Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này? A. Phong trào cách mạng 1930 -1931 B.

Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của ...

Read more

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc ?

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã ...

Read more

lịch sử lớp 12 :Sự khác nhau giữa cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I và II

lịch sử lớp 12 :Sự khác nhau giữa cuộc khai ...

Read more

Phân tích điểm tích cực và hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập của Bắc Mĩ

Phân tích điểm tích cực và hạn chế của cuộc ...

Read more

Phân tích nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

Phân tích nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ...

Read more

Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ đại phương Tây như thế nào?

Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ ...

Read more

Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành ...

Read more

Em hãy miêu tả cuộc sống trong lãnh địa phong kiến.

Em hãy miêu tả cuộc sống trong lãnh địa phong ...

Read more

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau ? Vì sao có sự khác nhau đó

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên ...

Read more

Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là: A. “tự lực, tự cường”. B. “tự lực khai hóa”. C. “tự lực cánh sinh”. D. “tự

Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương ...

Read more