1, Cho dd X gồm: 0,02 mol Na+ ; 0,04 mol Ba2+; 0,04 mol Cl-; x mol HCO3-. Cô cạn dd được a gam chấy rắn, a có giá trị là? 2, Trộn 150ml dd hỗn hợp chứ

Question

1, Cho dd X gồm: 0,02 mol Na+ ; 0,04 mol Ba2+; 0,04 mol Cl-; x mol HCO3-. Cô cạn dd được a gam chấy rắn, a có giá trị là?
2, Trộn 150ml dd hỗn hợp chứa Na2CO3 1M và K2CO3 0,5M với 200ml dd HCl 2M thì thể tích khí CO2 sinh ra là?

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-09T20:28:45+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T20:30:44+00:00

  1. 

  Bảo toàn điện tích:

  $n_{Na^+}+2n_{Ba^{2+}}=n_{Cl^-}+n_{HCO_3^-}$

  $\Rightarrow x=0,06$

  $\to a=\sum m_{\text{ion}}=0,02.23+0,04.137+0,04.35,5+0,06.61=11,02g$

  2.

  $n_{CO_3^{2-}}=n_{Na_2CO_3}+n_{K_2CO_3}=0,225(mol)$

  $n_{H^+}=n_{HCl}=0,4(mol)$

  $CO_3^{2-}+H^+\to HCO_3^-$

  $n_{HCO_3^-}=0,225(mol)$

  $n_{H^+}=0,4-0,225=0,175(mol)$

  $H^++HCO_3^-\to CO_2+H_2O$

  $\Rightarrow n_{CO_2}=0,175(mol)$ (dư $HCO_3^-$)

  $\to V_{CO_2}=0,175.22,4=3,92l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )