1.Cho đường thẳng d: 2x-3y+1=0.Viết phương trình tham số của đt 2. Cho đt d : x=1+t y=2t Viết phương trình tổng quát củ

Question

1.Cho đường thẳng d: 2x-3y+1=0.Viết phương trình tham số của đt
2. Cho đt d : x=1+t
y=2t
Viết phương trình tổng quát của đt

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-11-06T20:16:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:18:06+00:00

  Câu 1.

  `(d): 2x-3y+1=0`

  `VTPT \vec{n}=(2:-3)=>VTCP \vec{u}=(3;2)`

  $(d)$ đi qua $A(1;1)$ 

  `=>` Phương trình tham số của $(d)$ là:

  $(d): \begin{cases}x=1+3t\\y=1+2t\end{cases}$

  Câu 2.

  $(d): \begin{cases}x=1+t\\y=2t\end{cases}$

  `=>(d)` đi qua $M(1;0)$ và $VTCP\ \vec{u}=(1;2)$

  `=>VTPT \ \vec{n}=(2;-1)`

  `=>`Phương trình tổng quát của $(d)$ là:

  `\qquad 2(x-1)-1(y-0)=0`

  `<=>2x-y-2=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )