1. Cho một mẫu nhôm (Al) vào dung dịch NaOH, nêu trình tự phản ứng xảy ra mỗi giai đoạn? Viết phương trình mỗi giai đoạn và phương trình chung? 2. Viế

Question

1. Cho một mẫu nhôm (Al) vào dung dịch NaOH, nêu trình tự phản ứng xảy ra mỗi giai đoạn?
Viết phương trình mỗi giai đoạn và phương trình chung?
2. Viết phương trình xảy ra nếu có khi cho kim loại Al lần lượt vào dd H2SO4 loãng, HNO3
loãng, HNO3 đặc nguội, HNO3 đặc nóng, H2O, NaOH, CuSO4, H2SO4 loãng.
3. Viết PTHH chứng minh Al2O3, Al(OH)3 lưỡng tính.

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-08-07T21:00:48+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T21:02:04+00:00

  1.

  – Các giai đoạn:

  $2Al+6H_2O\to 2Al(OH)_3+3H_2$

  $Al(OH)_3+NaOH\to NaAlO_2+2H_2O$

  – Phương trình chung:

  $Al+NaOH+H_2O\to NaAlO_2+1,5H_2$

  2.

  $2Al+3H_2SO_4(l)\to Al_2(SO_4)_3+3H_2$

  $Al+4HNO_{3_{\text{loãng}}}\to Al(NO_3)_3+NO+2H_2O$

  $Al+6HNO_{3_{\text{đặc nóng}}}\to Al(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O$

  $Al+NaOH+H_2O\to NaAlO_2+\dfrac{3}{2}H_2$

  $2Al+3CuSO_4\to Al_2(SO_4)_3+3Cu$

  3.

  $Al_2O_3+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2O$

  $Al_2O_3+2NaOH\to 2NaAlO_2+H_2O$

  $Al(OH)_3+NaOH\to NaAlO_2+2H_2O$

  $Al(OH)_3+NaOH\to NaAlO_2+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )