1,chứng minh đảng cộng sản xã hội đân chủ Nga là nhà nước kiểu mới 2, nêu nội dung và ý nghĩa của cách mạng Minh Trị

Question

1,chứng minh đảng cộng sản xã hội đân chủ Nga là nhà nước kiểu mới
2, nêu nội dung và ý nghĩa của cách mạng Minh Trị

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-11-28T13:35:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:36:30+00:00

  là hệ thống những kiến thức của chủ nghĩa Mác-Lênin về những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù, những đặc tính chung và biểu hiện quan trọng nhất của nhà nước nói chung và nhà nước Xã hội chủ nghĩa nói riêng.[1] Tập trung vào phân tích nguồn gốc và bản chất của nhà nước, Lý luận của những người Mác-xít đi sâu nghiên cứu về nhà nước một cách tổng thể những vấn đề chung nhất về bản chất, chức năng, vai trò của nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các bộ phận trong thượng tầng kiến trúc chính trị-pháp lý với các tổ chức xã hội, giữa nhà nước với cá nhân.

  Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhà nước thực chất là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội. Những nội dung cơ bản ban đầu về học thuyết này được phản ánh thông qua tác phẩm: “Nguồn gốc của gia đình, chế độ sở hữu và của nhà nước” của Ph.Ăng-ghen. Qua tác phẩm này, Ăng-ghen đã phân tích các vấn đề về gia đình, nguồn gốc của giai cấp và của nhà nước và những quy luật tiếp tục phát triển và biến đổi sau này của chúng.

  Ph.Ăng-ghen đã chỉ ra rằng nhà nước chỉ ra đời ở một giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội trên cơ sở xuất hiện chế độ tư hữu và gắn liền với nó là sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng, ông cũng luận chứng về tính chất giai cấp và tính lịch sử của nhà nước, làm sáng tỏ chức năng giai cấp cơ bản của nhà nước.[2] Sau đó lý luận này được những người Mác-xít tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong điều kiện mới. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một môn học bắt buộc trong chương trình học Đại học đối với các ngành khoa học xã hội như Luật học, chính trị, hành chính, khoa học xã hội và nhân văn ở các Trường Đại học tại Việt Nam.

  0
  2021-11-28T13:37:03+00:00

  1/

  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới vì:

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.

  – Đảng đưa ra Cương lĩnh cách mạng với những nội dung chủ yếu sau:

  + Nhiệm vụ: chủ yếu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.

  + Nhiệm vụ trước mắt là: đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, thi hành những cải cách dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).

  – Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

  2/

  * Nội dung:

  Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cuộc cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực:

  – Về kinh tế:

  + Thống nhất tiền tệ

  + Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

  + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

  + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

  – Về chính trị – xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

  – Về giáo dục:

  + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

  + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

  – Về quân sự:

  + Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

  + Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

  * Ý nghĩa:

  – Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

  – Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật Bản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )