1, đặt tính rồi tính 24+32,15 125-29,87 12,34×15 12÷12,5 2,tính chu vi và diện tích hình tròn có đườ

Question

1, đặt tính rồi tính
24+32,15 125-29,87
12,34×15 12÷12,5
2,tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính :
a, 5/6 dm b, 12,24 cm
3, cho hình tam giác ABC gọi M là trung điểm của cạnh BC,N là trung điểm của cạnh AB biết diện tích hình tam giác ANM là 6 cm. Tính diện tích của hình tam giác ABC.

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-15T09:43:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:45:01+00:00

  1, đặt tính rồi tính

  24 + 32,15 = 56,15

  125 – 29,87 = 95,13

  12,34 x 15 = 185,1

  12:12,5 = 0,96

  2,tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính : a, 5/6 dm b, 12,24 cm

  a)

  Chu vi của hình tròn đó là:

       5/6 x 2 x 3,14 = 157/10 (dm)

  Diện tích hình tròn đó là:

       5/6 x 5/6 x 3,14 = 157 / 72 (dm2)

              Đ/S:  C= 157/10 dm

                        S= 157 / 72 dm2.

  b)

  Chu vi hình tròn đó là:

      12,24 x 3,14 =38,1153 (cm)

  Bán kính của hình tròn đó là:

      12,24 : 2 = 153/25 (cm)

  Diện tích hình tròn đó là:

      153/25  x 153/25 x 3,14 = 117, 6068 (dm2)

              Đ/S: C= 38,11536 cm

                       S= 117, 6068 m2.

  3, cho hình tam giác ABC gọi M là trung điểm của cạnh BC,N là trung điểm của cạnh AB biết diện tích hình tam giác ANM là 6 cm. Tính diện tích của hình tam giác ABC.

  Ta có diện tích ANM = NMB vì có 2 cạnh đáy là NB = NA đều có chiều cao từ đỉnh M

      Diện tích hình tam giác ABC là :

                    6 + 6 = 12 (cm2)

       Diện tích hình tam giác ABM = AMB vì có đáy BM = MC đều có chiều cao hạ từ đỉnh A lên diện tích ABC là :

                      12 + 12 = 24 (cm2)

                             Đ/S : 24 cm2.

   

  0
  2021-10-15T09:45:18+00:00

  1

  24 + 32,15 = 56,15

  125 – 29,87 = 95,13

  12,34 × 15 = 185,1

  12÷12,5 = 0,96

  2.

  a)

  Chu vi của hình tròn đó là:

      $\frac{5}{6}$ × 2 × 3,14 = $\frac{157}{10}$ (dm)

  Diện tích hình tròn đó là:

      $\frac{5}{6}$ × $\frac{5}{6}$ × 3,14 =  $\frac{157}{72}$ (dm²)

              Đ/S:  C=  $\frac{157}{10}$ dm

                        S=$\frac{157}{72}$  dm²

  b)

  Chu vi hình tròn đó là:

      12,24 × 3,14 =38,1153 (cm)

  Bán kính của hình tròn đó là:

      12,24 ÷ 2 =$\frac{153}{25}$  (cm)

  Diện tích hình tròn đó là:

      $\frac{153}{25}$ × $\frac{153}{25}$ × 3,14 = 117, 6068 (dm²)

              Đ/S: C= 38,11536 cm

                       S= 117, 6068 m²

  3.

  Ta có diện tích ANM = NMB vì có 2 cạnh đáy là NB = NA đều có chiều cao từ đỉnh M

      Diện tích hình tam giác ABC là :

                    6 + 6 = 12 (cm²)

       Diện tích hình tam giác ABM = AMB vì có đáy BM = MC đều có chiều cao hạ từ đỉnh A lên diện tích ABC là :

                      12 + 12 = 24 (cm²)

                                   Đáp số : 24 cm²

                                       Cho mình xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )