1/ Đốt hoàn toàn 1 ankin X, thu toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 12,72 gam và có 24 gam kết tủa tạo

Question

1/ Đốt hoàn toàn 1 ankin X, thu toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 12,72 gam và có 24 gam kết tủa tạo thành. Xác định tên X.
2/Đốt hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai ankin liên tiếp X, Y trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Xác định tên và % theo thể tích của X, Y trong A.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-27T06:34:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:36:00+00:00

  Đáp án:

   1.

  – Ankin X có CT CnH2n-2

  – Đốt X rồi dẫn sản phẩm vào bình dd Ca(OH)2 thấy KL bình tăng 12,72 g chính là KL của CO2 + H2O và 0,24 mol CaCO3

  – BTNT C : nCO2 = nCaCO3 = 0,24 mol

  => nH2O = $\frac{12,72-0,24*44}{18}$ = 0,12 mol

  – Lập tỉ lệ :

  $\frac{n}{0,24}$ = $\frac{n-1}{0,12}$ => n=2 

  – X là C2H2 : Axetilen

  2.

  CnH2n-2 + O2 –> nCO2 + (n-1) H2O

                                   0,5               0,3

  – Ta có: n ankin = nCO2 – nH2O = 0,2 mol

  – C = $\frac{0,5}{0,2}$= 2,5 

  => 2 ankin là C2H2 (a mol) và C3H4 ( b mol)

  – Giải hệ : 2a + 3b = 0,5 (BTNT C)

                  2a + 4b = 0,3×2 (BTNT H)

  => a = b = 0,1 mol

  => %nC2H2 = %nC3H4 = $\frac{0,1}{0,2}$.100 = 50% 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )