1 hình thang có diện tích 216 cm2,chiều cao =16cm.biết tỉ số của độ dài đáy lớn và độ dài đáy bé là 5/4.độ dài đấy lớn của hình thang đó là…….cm

Question

1 hình thang có diện tích 216 cm2,chiều cao =16cm.biết tỉ số của độ dài đáy lớn và độ dài đáy bé là 5/4.độ dài đấy lớn của hình thang đó là…….cm

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-13T12:01:41+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:02:59+00:00

  Đáp án:

  đáy lớn là `27/9`.5=15  cm

  Giải thích các bước giải:

   ta có diện tích hình thang =`( đáy lớn + đáy bé).chiều cao/2`

  =>216=`(đáy lớn + đáy bé).16/2`

  =>đáy lớn + đáy bé=27

  ta có tỉ số của độ dài đáy lớn và độ dài đáy bé là `5/4.`

  =>tổng số phần bằng nhau là 5+4=9 phần

  =>đáy lớn là `27/9`.5=15  cm

  =>Đáy bé là 27-15=12  cm

                          Đáp số :đáy lớn là `27/9`.5=15  cm

  0
  2021-09-13T12:03:07+00:00

  Đáp án:

  $15\ cm$

  Giải thích các bước giải:

  Hai lần diện tích hình thang là:

  $216\times 2 = 432\ (cm^2)$

  Tổng đáy lớn và đáy bé là:

  $432\ :\ 16 = 27\ (cm)$

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $5 + 4 = 9$ (phần)

  Đáy lớn của hình thang là:

  $27\ :\ 9\times 5 = 15\ (cm)$

  Đáp số: $15\ cm$

  _____________________________________________

  Diện tích hình thang bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao rồi chia cho hai. Do đó muốn tìm tổng đáy lớn và đáy bé, ta lấy diện tích nhân hai rồi chia cho chiều cao.

  Ta có sơ đồ liên hệ giữa đáy lớn và đáy bé:

  $\left.\begin{array}{l}\text{Đáy lớn:}\ \kern-1pt\overbrace{|-|-|-|-|-|}^{?\ cm}\\\text{Đáy bé:}\ \ \underbrace{|-|-|-|-|}_{?\ cm}\end{array}\right\} \ 27\ cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )