1 lớp có 48 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại a,

Question

1 lớp có 48 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại
a, Tính số học sinh mỗi loại
b, Tính tỉ số % học sinh trung bình so với học sinh cả lớp

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-07-30T08:34:55+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:36:20+00:00

  Đáp án:

  `a)` `16` em `;` `20` em `;` `12` em

  `c)` `25%`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` lớp đó có số học sinh giỏi là :

  `=>` `48xx1/3=16` ( em )

  lớp đó có số học sinh khá là :

  `=>` `(48-16)xx5/8=20` ( em )

  lớp đó có số học sinh TB là :

  `=>` `48-16-20=12` ( em )

  `b)` tỉ số phần trăm giữa TB và cả lớp là :

  `=>` `(12xx100)/(48)%=25%`

  `Đs:` `a)` `16` em `;` `20` em `;` `12` em

  `c)` `25%`

  0
  2021-07-30T08:36:44+00:00

                    Giải 

    a, Số học sinh giỏi: 48.1/3=16(học sinh)

   Số học sinh còn lại là: 48-16=32(hs)

   Số hs khá là: 32.5/8=20(học sinh)

   Số hs trung bình là: 48-(16+20)=12(hs)

    b,Tỉ số % của hs khá so vs hs cả lớp là:

                12:48.100=25%

                      Đ/S: a,giỏi:16 em

            khá:20 em

                     trung bình:12 em

  b,25%

                      

        

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )