1. mARN dài 5100 Ao và có tỉ lệ A:U:G:X lần lượt là 1:2:3:4. Tính số riboNu từng loại của mARN. 2. mARN dài 4080 Ao và có tỉ lệ U:A:X:G là 1:2:3:4. Tí

Question

1. mARN dài 5100 Ao và có tỉ lệ A:U:G:X lần lượt là 1:2:3:4. Tính số riboNu từng loại của mARN.
2. mARN dài 4080 Ao và có tỉ lệ U:A:X:G là 1:2:3:4. Tính số riboNu mtcc cho quá trình phiên mã 3 lần.
3. 1 phân tử ADN tiến hành phiên mã 2 lần sử dụng 400 rA, 300 rU, 400rG và 400 rX của môi trường. Tính số Nu từng loại của gen phiên mã ra mARN trên.

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-11T18:25:26+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:26:46+00:00

  1. Số nucleotit của mARN: 5100 : 3,4 = 1500

  Theo bài ra ta có: $\frac{A}{1}$ = $\frac{U}{2}$ = $\frac{G}{3}$ = $\frac{X}{4}$ = $\frac{A+U+G+X}{1+2+3+4}$ = $\frac{1500}{10}$ = 150

  → A = 150; U = 300; G = 450; X = 600

  2.

  Số nucleotit của mARN: 5100 : 3,4 = 1200

  Theo bài ra ta có: $\frac{A}{2}$ = $\frac{U}{1}$ = $\frac{X}{3}$ = $\frac{G}{4}$ = $\frac{A+U+G+X}{1+2+3+4}$ = $\frac{1200}{10}$ = 120

  → A = 240; U = 120; G = 360; X = 480

  3. Chọn mạch gốc là mạch 1. Số nucleotit từng loại của ARN:

  rA = T1 = A2 = 400 : 2 = 200

  rU = A1 = T2 = 300 : 2 = 150

  rG = X1 = G2 = 400 : 2 = 200

  rX = G1 = X2 = 400 : 2 = 200

  Số nucleotit từng loại của ADN:

  A = T = A1 + A2 = 200 + 150 = 350

  G = X = G1 + G2 = 200 + 200 = 400

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )