1. Một tế bào sinh tinh ở 1 loài, khi GP ko có trao đổi đoạn và ko có đột biến, trong số các loại tinh trùng tạo ra , thấy có hai loại là AB DE HI X v

Question

1. Một tế bào sinh tinh ở 1 loài, khi GP ko có trao đổi đoạn và ko có đột biến, trong số các loại tinh trùng tạo ra , thấy có hai loại là AB DE HI X và ab de hi Y. Xác định :
a, bộ nst 2n
b, KG của tế bào ns trên
c, vt kí hiệu kiểu gen của các loài tinh trùng còn lại có thể xuất hiện.
2. 1 tế bào sinh dục sơ khai đực khác cũng ở loài ns trên NP 5 lần liên tiếp . Có 87,5% số tế bào con tạo ra đc chuyển sang vùng chín. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa nst X và 12,5% số tinh trùng chứa nst Y thụ tinh tạo 168 hợp tử
a, tính số tế bào sinh dục sơ khai đực đã phát sinh ra số tinh trùng trên và số nst mtr cung cấp cho quá trình đó.
b, xác định số cá thể đực và cá thể cái đc nở ra nếu tỉ lệ nở của hợp tử XX là 25% , XY là 50%
3. Một trong các hợp từ ns trên NP 3 lần liên tiếp các tế bào ở thế hệ cuối chứa 48nst ở trạng thái chưa nhân đôi. Từ sau lần NP t3 , mọi tế bào sống và phát triển bth.
Xác định số nst đơn trong các tế bào con xuất hiện trong quá trình NP.

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-09-04T09:38:03+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:39:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  a, Bộ NST là : 2n = 8

  b. Bộ NST của loài là: $\frac{AB}{ab}$ $\frac{DE}{de}$ $\frac{HI}{hi}$ XY

  b. Kiểu gen của các tinh trùng còn lại có thể xuất hiện là:

  AB  DE HI X            

  AB  DE  hi X

  AB  de  HI X

  AB  de hi X

  ab DE HI X

  ab DE  hi X

  ab de  HI X

  ab de hi X

  AB  DE HI Y

  AB  DE  hi Y

  AB  de  HI Y

  AB  de hi Y

  ab DE HI Y

  ab DE  hi Y

  ab de  HI Y

  ab de hi Y

  Câu 2:

  a, Gọi số tế bào sinh dục sơ khai đực là a

  Số tế bào con tạo ra sau 5 lần nguyên phân là: a. $2^{5}$ = a.32

  Số tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín là: a.32 . 87,5% = 28.a tế bào con

  Số tinh trùng tạo ra là: 28a . 4 = 112a

  Số tinh trùng X là tham gia thụ tinh là: 56a . 25% = 14a

  Số tinh trùng Y tham gia thụ tinh là: 56a. 12,5%= 7a

  => 14a + 7a = 21a = 168 => a = 8

  Vậy có 8 tế bào sinh dục sơ khai phát sinh số tinh trùng nói trên

  Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nói trên là:

  2n . .8 .($2^{5}$-1) + 28.8 .2n = 3776 NST 

  b, Số cá thể đực là : 7. 8 . 50% = 28

  Số cá thể cái là; 14 . 8 . 25% = 28

  Câu 3: ko rõ đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )