1 > Một vật có khối lượng 2 kg , bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc 30 ° so với phương ngang , hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiê

Question

1 > Một vật có khối lượng 2 kg , bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc 30 ° so với phương ngang , hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng 0,1 , lấy g = 10m/s²
a> tìm vận tốc của vật
b> tìm vận tốc của vật ở trên mặt phẳng nghiêng
2> Một vật có khối lượng 1 kg , trượt lên từ chân mặt phẳng nghiêng với vận tốc đầu 2m/s² , góc nghiêng alpha = 30° , hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng 0,1 , lấy g= 10m/s²
A> tìm gia tốc chuyển động của vật
B> Tìm độ cao lớn nhất mà vật đặt trên mặt phẳng nghiêng
CẢM ƠN CÁC BẠN

in progress 0
Parker 4 tuần 2021-08-17T04:55:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:56:48+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  a.\\
  a = 4,134m/{s^2}\\
  2.\\
  a.\\
  a =  – 5,866m/{s^2}\\
  b.h = 0,1705m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1b đề không rõ nên không làm được nha bạn

  1.

  a.

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec N + \vec P + {{\vec F}_{ms}} = m\vec a\\
   + oy:\\
  N = P\cos 30\\
   + ox:\\
  P\sin 30 – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow a = \dfrac{{mg\sin 30 – \mu mg\cos 30}}{m} = g\sin 30 – \mu g\cos 30\\
   = 10\sin 30 – 0,1.10\cos 30 = 4,134m/{s^2}\\
  2.\\
  a.
  \end{array}\)

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec N + \vec P + {{\vec F}_{ms}} = m\vec a\\
   + oy:\\
  N = P\cos 30\\
   + ox:\\
   – P\sin 30 – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow a = \dfrac{{ – mg\sin 30 – \mu mg\cos 30}}{m} =  – g\sin 30 – \mu g\cos 30\\
   =  – 10\sin 30 – 0,1.10\cos 30 =  – 5,866m/{s^2}
  \end{array}\)

  b.

  Quảng đường vật đi được là:

  \(s = \dfrac{{{v^2} – {v_0}^2}}{{2a}} = \dfrac{{0 – {2^2}}}{{2.( – 5,866)}} = 0,341m\)

  Độ cao lớn nhất vật lên được là:

  \(h = s.\sin 30 = 0,341.\sin 30 = 0,1705m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )