1) Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2 tạo ra trong pứ trên tác dụng với 3,4 lít dd NAOH 0,5M ta đc 2 muối với nồng độ mol muối hidrocacb

Question

1) Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2 tạo ra trong pứ trên tác dụng với 3,4 lít dd NAOH 0,5M ta đc 2 muối với nồng độ mol muối hidrocacbonat bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hòa?

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-20T00:15:58+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:17:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{Na_2CO_3} = a(mol) \to n_{NaHCO_3} = 1,4a(mol)$
  $2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O$
  $NaOH + CO_2 \to NaHCO_3$
  Ta có :

  $n_{NaOH} = 2n_{Na_2CO_3} + n_{NaHCO_3}$

  $⇔ 3,4.0,5 = 2a + 1,4a$
  $⇔ a = 0,5(mol)$
  Suy ra:

  $n_{CO_2} = n_{Na_2CO_3} + n_{NaHCO_3} = 0,5 + 0,5.1,4 = 1,2(mol)$
  $C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2$
  Theo PTHH :

  $n_C = n_{CO_2} = 1,2(mol)$
  $⇒ m_C = 1,2.12 = 14,4(gam)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )