1) phân biệt các chất rắn CuO, Fe2O3, MgO, CaCO3. 2) Hoà tan 10,2gam Al2O3 bằng 200ml dd HCl 1,5M. Tìm CM dd sau phản ứng? giúp mik vs ạ mik sẽ cho 5

Question

1) phân biệt các chất rắn CuO, Fe2O3, MgO, CaCO3. 2) Hoà tan 10,2gam Al2O3 bằng 200ml dd HCl 1,5M. Tìm CM dd sau phản ứng?
giúp mik vs ạ mik sẽ cho 5 sao

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-07-11T00:57:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:58:34+00:00

  Câu 1:

  Hòa tan hoàn toàn các chất rắn trên vào dung dịch $H_2SO_4$ lấy dư

   – Chất rắn tạo dung dịch màu xanh là $CuO$

   – Chất rắn tạo dung dịch màu đỏ nâu là $Fe_2O_3$

   – Chất rắn tạo dung dịch không màu là $MgO$

   – Chất rắn tạo khí không màu không mùi là $CaCO_3$

  Phương trình:

  $CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O$

  $Fe_2O_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$

  $MgO+H_2SO_4\to MgSO_4+H_2O$

  $CaCO_3+H_2SO_4\to CaSO_4+CO_2+H_2O$

  Câu 2:

  `n_{Al_2O_3}=\frac{10,2}{102}=0,1\ (mol)`

  `n_{HCl}=0,2.1,5=0,3\ (mol)`

  `Al_2O_3+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2O`

  Lập tỉ lệ ta có `HCl` hết, `Al_2O_3` dư

  `=>n_{AlCl_3}=1/3n_{HCl}=1/3 .0,3=0,1\ (mol)`

  Coi `V_{ddAlCl_3}=V_{ddHCl}=0,2\ (l)`

  `=>C_{M_{ddAlCl_3}}=\frac{0,1}{0,2}=0,5\ (M)`

    

   

  0
  2021-07-11T00:59:05+00:00

  Bạn tham khảo nha!

   `1)` Trích mỗi lọ một ít làm mẫu thử, sau đó cho dung dịch `H_2SO_4`:

  + Mẫu thử làm dung dịch đổi màu xanh lam: `CuO`.

  `->` `CuO + H_2SO_4 -> CuSO_4 + H_2O`

  + Mẫu thử làm dung dịch đổi màu nâu: `Fe_2O_3`.

  `->` `Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 -> Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

  + Mẫu thử không làm dung dịch đổi màu: `MgO`.

  `->` `MgO + H_2SO_4 -> MgSO_4 + H_2O`

  + Mẫu thử làm dung dịch tạo khí không màu: `CaCO_3`.

  `->` `CaCO_3 + H_2SO_4 -> CaSO_4 + CO_2 + H_2O`

  `2)` `-` `Al_2O_3 + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2O`

  `-` `n_{Al_2O_3} = \frac{10,2}{102} = 0,1` `(mol)`

  `-` `200` `(ml)` `= 0,2` `(l)`

  `->` `n_{HCl} = 1,5 xx 0,2 = 0,3` `(mol)`

  `-` Xét TLD giữa `Al_2O_3` và `HCl`, ta có:

  `-` `\frac{0,1}{1} > \frac{0,3}{6}`

  `->` `Al_2O_3` dư, `HCl` hết.

  `->` Xét theo `(mol)` của `HCl`.

  `-` Theo phương trình `n_{AlCl_3} = 0,1` `(mol)`

  `->` `C_M = \frac{0,1}{0,2} = 0,5` `(M)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )