1.Theo dõi cây trồng trong gia đình có những cây trồng nào có ưu thế lai, những cây trồng nào không có ưu thế lai? Dùng sơ đồ lai để chứng minh ưu th

Question

1.Theo dõi cây trồng trong gia đình có những cây trồng nào có ưu thế lai, những cây trồng nào không có ưu thế lai?
Dùng sơ đồ lai để chứng minh ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ lai?

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-26T19:38:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:40:21+00:00

  Theo dõi cây trồng trong gia đình có những cây trồng  có ưu thế lai là : những cây F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu bệnh tật tốt, năng suất cao, thích nghi tốt

  Cây không có ưu thế lai là cây có biểu hiện sức sống kém , sinh trưởng châm , nhiều bệnh tật , thích nghi kém

  Sơ đồ chứng minh

  P : AA       x   aa

  G : A           a

  F1 : Aa kiểu gen dị hợp biểu hiện ưu thế lai

  F1 x F1 : Aa x Aa

  G : A, a           A,a

  F2 : 1 AA: 2 Aa : 1aa

  aa : biểu hiện sức sống kém

  0
  2021-10-26T19:40:36+00:00

  Đáp án

  Ví dụ: Giống lúa DT17 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa DT10 với giống lúa Omg80, có khả năng cho năng suất cao cùa DT10 và cho chất lượng gạo cao của OM80. ( cây)

  Ví dụ: Giống lúa DT17 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa DT10 với giống lúa Omg80, có khả năng cho năng suất cao cùa DT10 và cho chất lượng gạo cao của OM80.( động vật)

  Giải thích các bước giải:

   

  1-theo-doi-cay-trong-trong-gia-dinh-co-nhung-cay-trong-nao-co-uu-the-lai-nhung-cay-trong-nao-kho

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )