1 . Thổi 672 ml ( đktc ) hh khí A gồm 1 Ankan , 1 anken và 1 ankin ( đều có số nguyên tử C trong ptu bằng nhau ) qua AgNO3 / NH3 dư . Thấy có 3.4 g Ag

Question

1 . Thổi 672 ml ( đktc ) hh khí A gồm 1 Ankan , 1 anken và 1 ankin ( đều có số nguyên tử C trong ptu bằng nhau ) qua AgNO3 / NH3 dư . Thấy có 3.4 g AgNO3 đã tham gia phản ứng . Cũng hỗn hợp khí A như trên làm mất màu 200ml dd Br2 0.15M . Xác định CTPT và tính Kl mỗi chất trong A .
2 . A gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp và 1 anken , trong đó có 2 chất có cùng số nguyên tử cacbon . Đốt cháy 1 lượng A thu được 6.72 lít Co2 đktc và 8.1g h2o . Xác định CTPT của 3 hidrocacbon trong A .
3 . HCHC chứa CHO . Khi đốt cháy A phải dùng 1 lượng O2 bằng 8 lần khối lượng oxi có trong HC A và thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ 22 : 9 . Tìm CTDGN

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-09-28T15:33:49+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:35:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : nA = 0.03 mol

              nAgNO3 = 0.02 mol

              nBr2 = 0.03 mol

   Ta giả sử : Ankin là C2H2 => nC2H2 = 1/2 nAgNO3 = 0.01

  => nBr2 phản ứng = 2nC2H2 = 0.02 ( < 0.03 đề cho nên hợp lí ) 

  *Do trong C2H2 có 2pi nên số mol Br2 phản ứng bằng 2l số mol C2H2

  Vì đề cho hh có số C bằng nhau nên ankan là C2H6, anken là C2H4 và ankin là C2H2 

  Ta lại có : nBr2 = nC2H4 + nC2H2 = 0.03 => nC2H4 = 0.01mol 

  Vậy nC2H6 = 0.01 => mC2H6 = 0.3g 

         nC2H4 = 0.01 => mC2H4 = 0.28g 

         nC2H2 = 0.01 => mC2H2 = 0.26g 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )