1)tìm 1 số có 6 chữ số,tận cùng là chữ số 4.khi chuyển chữ số 4 lên đầu thì số đó gấp 4 lần số cũ. 2)tính tổng: a)4+12+24+…+4900 b)1+3+6+…+1225 c)

Question

1)tìm 1 số có 6 chữ số,tận cùng là chữ số 4.khi chuyển chữ số 4 lên đầu thì số đó gấp 4 lần số cũ.
2)tính tổng:
a)4+12+24+…+4900
b)1+3+6+…+1225
c)2+5+9+…+5049
d)1x2x3+2x3x4+3x4x5+…+2013x2014x2015

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-07-25T21:47:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:48:33+00:00

  Gọi số cần tìm là `abcde4`

  Khi đảo chữ số 4 lên đầu ta có `4abcde`

  Ta có: `abcde4 = abcde0 +4`

  hay `abcde . 10 +4`

  `4abcde = 400000 + abcde`

  `=> 400000 + abcde = abcde . 40 + 16 399984 =abcde . 39`

  `=> abcde = 10256`

  Vậy số cần tìm là `102564`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )