1,Tìm x 5896 – x +278=202 2,số thứ nhất là 2732,kém số thứ hai là 1738.vậy tổng 2 số là …..

Question

1,Tìm x
5896 – x +278=202
2,số thứ nhất là 2732,kém số thứ hai là 1738.vậy tổng 2 số là …..

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-07-11T00:46:45+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:48:08+00:00

  câu 1:

  5896-x+278=202

  6174-x=202

              x=6174-202

              x=5972

  câu 2:

                                             bài giải:

                                           số thứ 2 là  :

                                          2732+1738=4470

                                            tổng 2 số là:

                                          4470+2732=7202

                                                              đáp số: 7202

  0
  2021-07-11T00:48:20+00:00

  1,

  5896 – x + 278 = 202

  6174 – x             = 202

              x             = 6174 – 202

              x            = 5972

  2,

  Số hạng thứ nhất là 2732, kém số hạng thứ hai là 1738, nên số hạng thứ hai là:

  2732+1738=4470

  Vậy tổng của hai số là:

  2732+4470=7202.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )