1.Tìm một số biết rằng nếu trừ tử số và đồng thời cộng mẫu của phân số 50/5 với số đó thì được phân số mới có giá trị bằng 3/8? 2.Mẹ hơn con 25 tuổi.

Question

1.Tìm một số biết rằng nếu trừ tử số và đồng thời cộng mẫu của phân số 50/5 với số đó thì được phân số mới có giá trị bằng 3/8?
2.Mẹ hơn con 25 tuổi. Biết rằng 4 năm trước tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 39. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-10T11:28:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:29:40+00:00

  1. 

  Hiệu giữa tử số và mẫu số của phân số `50/5` là:

  50 – 5 = 45 

  Tự vẽ sơ đồ.

  Tử số của phân số mới là:

  45 : (8 – 3) x 3 = 15

  Số cần tìm là:

  50 – 15 = 35

  Đáp số: 35.

  _________

  2. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại năm nay là:

  39 + 4 x 2 = 47(tuổi)

  Tuổi hiện nay của mẹ là:

  (47 + 25) : 2 = 36 (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

  36 – 25 = 11(tuổi)

  Đáp số: ..

   

  0
  2021-07-10T11:29:58+00:00

  $@Sunn_$

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  1.

  Bài giải 

  `text{Khi trừ tử số và đồng thời cộng mẫu số của phân số 50/5 thì được một phân số A/B mà tổng A + B cũng sẽ bằng tổng của tử số và mẫu số của phân số ban đầu.`

  `text{A + B = 50 + 5 = 55 ( đơn vị )

  Bài toán trở thành tìm hai số A và B biết tổng A + B = 55 và tỉ lệ bằng 3/8

  A : 3 ( phần )

  B : 8 ( phần )`

  `text{⇒ Tổng số phần A + B là 3 + 8 = 11 (phần)

  Một phần là :

  55 : 11 = 5 ( đơn vị )

  A : 5 x 3 = 15 ( đơn vị )

  B : 5 x 8 = 40 ( đơn vị )

  Vậy : A/B = 15/40`

  `text{⇒ Số cần tìm là : 50 – A = 50 – 15 = 35 ( Cũng bằng B – 5 = 40 – 5 )`

  2.

  Bài giải 

  `text{Mỗi năm mẹ tăng một tuổi thì con cũng tăng một tuổi nên hiệu số tuổi giữa hai mẹ con không thay đổi.Tức là 4 năm trước mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.`

  `text{Tuổi con 4 năm trước là::

  ( 39 – 25 ) : 2 = 7 ( tuổi )`

  `text{Tuổi con hiện nay là :

  7 + 4 = 11 ( tuổi )Tuổi mẹ hiện nay là :

  11 + 25 = 36 ( tuổi )

  Đáp số: Mẹ : 36 tuổi,

  Con : 11 tuổi.“

  $#Cho xin hay nhất !$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )