1. Trung hòa 200g dd HCl 36,5% = dd nước vôi trong 15% a) Tính KL dd nước vôi trong 15% đã dùng b) Tính C% của dd thu được sau phản ứng 2.Nhiệt phân 1

Question

1. Trung hòa 200g dd HCl 36,5% = dd nước vôi trong 15%
a) Tính KL dd nước vôi trong 15% đã dùng
b) Tính C% của dd thu được sau phản ứng
2.Nhiệt phân 11,6 g Mg(OH)2 sau phản ứng thu được 7,1g chất rắn
a) Tính khí H2 phản ứng nhiệt phân
b) tính thành phần % về KL của mỗi chất sau phản ứng
c) tính thể tích H2SO4 0,5M cần lấy để tác dụng hết với chất rắn trên

in progress 0
Hadley 15 phút 2021-09-12T23:14:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:15:53+00:00

  `1,`

  `m_(HCl)=\frac{200.36,5}{100}=73(g)`

  `=>n_(HCl)=\frac{73}{36,5}=2(mol)`

  `a,`

  `2HCl+Ca(OH)_2->CaCl_2+2H_2O`

   `2`             `1`              `1`

  `m_(Ca(OH)_2)=1.74=74(g)`

  `=>m_(dd  Ca(OH)_2)=\frac{74}{15%}=493,33(g)`

  `b,`

  `m_(CaCl_2)=1.111=111(g)`

  `m_(dd)=200+493,33=693,33(g)`

  `=>%C_(CaCl_2)=\frac{111}{693,33}.100=16%`

  `2,`

  `n_(Mg(OH)_2)=\frac{11,6}{58}=0,2(mol)`

  $Mg(OH)_2\xrightarrow{t^o}MgO+H_2O$

  Gọi x là số mol `Mg(OH)_2` phản ứng

  `=>m_(Mg(OH)_2   pứ)=58x`

  `=>m_(Mg(OH)_2   dư)=11,6-58x`

  `m_(MgO)=40x`

  Ta có 

  Sau phản ứng thu được 7,1g chất rắn

  `=>11,6-58x+40x=7,1`

  `=>x=0,25`

  sợ sai :)))

   

  0
  2021-09-12T23:16:41+00:00

  Bài 1:

  $m ct HCl=\frac{200.36,5}{100}=73 (g)$

  $n HCl=\frac{73}{36,5}=2 (mol)$

  a.

  $2HCl+Ca(OH)_2→CaCl_2+H_2O$

      2 →         1                   1                        (mol)

  $m ct Ca(OH)_2=1.74=74 (g)$

  $mdd Ca(OH)_2=\frac{74.100}{15}=\frac{1480}{3} (g)$

  ———————-Nguyễn Hoạt——————-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )