100$^{2}$ + 103$^{2}$ +105$^{2}$ +94$^{2}$ = 101$^{2}$ + 98$^{2}$ + 96$^{2}$ + 107$^{2}$ Chứng minh 2 vế trên Cụ thể giúp mình.Xin cảm ơn

Question

100$^{2}$ + 103$^{2}$ +105$^{2}$ +94$^{2}$ = 101$^{2}$ + 98$^{2}$ + 96$^{2}$ + 107$^{2}$
Chứng minh 2 vế trên
Cụ thể giúp mình.Xin cảm ơn

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-08T06:54:39+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:55:47+00:00

  Ta có

  $VT = 105^2 + 103^2 + 100^2 + 94^2$

  $= (107-2)^2 + (101+2)^2 + (98+2)^2 + (96-2)^2$

  $= 107^2 + 4 – 4.107 + 101^2 + 4 + 4.101 + 98^2 + 4 + 4.98 + 96^2 + 4 – 4.96$

  $= 107^2 + 101^2 + 98^2 + 96^2 + 4(1-107+1+101+1+98+1-96)$

  $= 107^2 + 101^2 + 98^2 + 96^2 + 4(203-107-96)$

  $= 107^2 + 101^2 + 98^2 + 96^2 + 4(203-203)$

  $= 107^2 + 101^2 + 98^2 + 96^2 + 0$

  $= 107^2 + 101^2 + 98^2 + 96^2 = VP$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )