1000×0,04-100:2,5+10×0,4 30,9-28,2+25,5-22,8+………….+3,9-1,2 4x5x0,25x1phần5x1phần2x2

Question

1000×0,04-100:2,5+10×0,4
30,9-28,2+25,5-22,8+………….+3,9-1,2
4x5x0,25x1phần5x1phần2x2

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-09-06T10:27:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:29:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1)

  1000×0,04-100:2,5+10×0,4

  =40-40+40

  =40

  2)

  30,9-28,2+25,5-22,8+………….+3,9-1,2(Tính tổng thì đây)

  Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là: 2,7

  Số số hạng là:

  (30,9-1,2):2,7+1=12(số)

  Tổng là:

  (1,2+30,9) * 12 : 2=192,6

  3)(đề 3 mik ko hiểu, ghi lại p/s theo kiểu a/b rồi mình bổ sung nhé)

  0
  2021-09-06T10:29:30+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `1000xx0,04-100:2,5+10xx0,4`

  `=1000xx0,04-100xx0,4+10xx0,4`

  `=100xx0,4-100xx0,4+10xx0,4`

  `=0,4xx(100-100+10)`

  `=0,4xx10`

  `=40`

  `30,9-28,2+25,5-22,8+…+3,9-1,2`

  `=(30,9-28,2)+(25,5-22,8)+…+(3,9-1,2)`

  `=2,7+2,7+…+2,7` (Có `6` số hạng)

  `=2,7xx6`

  `=16,2`

  `4xx5xx0,25xx1/5xx1/2xx2`

  `=4xx5xx1/4xx1/5xx1`

  `=4xx1/4xx5xx1/5xx1`

  `=1xx1xx1`

  `=1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )