(x-12)-15=20-(25+x) Giúp mik nha đag cần gấp

Question

(x-12)-15=20-(25+x) Giúp mik nha đag cần gấp

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-11-23T03:25:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:26:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $(x-12)-15=20-(25+x)$

  $⇒x-12-15=20-25-x$

  $⇒x+x=-5+15+12$

  $⇒2x=22$

  $⇒x=11$

  0
  2021-11-23T03:26:57+00:00

  (x – 12) – 15 = 20 – (25 + x) 

    x – 12 – 15 = 20 – 25 – x

            x + x = 20 – 25 + 12 + 15

                2x = 22

                  x = 22 : 2

                  x = 11

  Vậy x = 11

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )