18. Trộn 3 dd HCl có nồng độ lần lượt là 0,1M , 0,3M và 0,5M với thể tích bằng nhau thu đc dd HCl x (M). Xác định giá trị của x.

Question

18. Trộn 3 dd HCl có nồng độ lần lượt là 0,1M , 0,3M và 0,5M với thể tích bằng nhau thu đc dd HCl x (M). Xác định giá trị của x.

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-12-07T14:34:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:35:40+00:00

  Gọi mỗi dd có thể tích là 1l

  $⇒n_{HCl\text{ (1)}}=0,1.1=0,1 (mol)$

  $⇒n_{HCl\text{ (2)}}=0,3.1=0,3 (mol)$

  $⇒n_{HCl\text{ (3)}}=0,5.1=0,5 (mol)$

  $⇒n_{HCl\text{ sau pư}}$

  $=0,1+0,3+0,5=0,9 (mol)$

  $⇒x=\frac{0,9}{3}=0,3M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )