x^2+2(m-1).x+m+1 tìm m để pt có 2 nghiệm giúp mình với

Question

x^2+2(m-1).x+m+1
tìm m để pt có 2 nghiệm
giúp mình với

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-09-23T16:02:54+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:03:59+00:00

  Đáp án: `m \in (-∞;0] ∪ [3;+∞)`.

   

  Giải thích các bước giải:

  Có: `\Delta’=(m-1)^2-(m+1)`

  `=m^2-2m+1-m-1`

  `=m^2-3m`

  PT có 2 nghiệm `<=> \Delta’ >0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m≥3\\m≤0\end{array} \right.\) 

  Vậy `m \in (-∞;0] ∪ [3;+∞)` thỏa mãn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )