2.Tự luận(Làm tự luận CÂU HỎI 11 Tìm x, biết: a. 136 – x : 48 – 27,8 = 92 b. 43,7 – x – 8,92 = 0,348 x 19 CÂU HỎI 12 Một hình tam giác có tổng độ

Question

2.Tự luận(Làm tự luận
CÂU HỎI 11
Tìm x, biết:
a. 136 – x : 48 – 27,8 = 92
b. 43,7 – x – 8,92 = 0,348 x 19
CÂU HỎI 12
Một hình tam giác có tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai là 23,5cm; tổng độ dài cạnh thứ hai và cạnh thứ ba là 33,17cm; tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ ba là 21,33cm. Tính độ dài mỗi cạnh của hình tam giác.

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-31T02:39:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:40:51+00:00

  7** Em tham khảo nhé **

  2. Tự luận

  Câu 11. a) 136 – x : 48 – 27,8 = 92

                                              x = 136 – 92 + 27,8  × 48

                                              $x = 3446,4$

               b) 43,7 – x – 8,92 = 0,348  × 19

                   43,7 – x – 8,92 = 6,612  

                                        $x = 43.7 – 6,612 + 8,92$

                                        $x = 28,168$

  Câu 12. Giải

  Hai lần chu vi HTG là :

   $23,5 + 33,17 + 21,33 = 78$ $($ cm $)$

  Chu vi HTG đó là :

   $78 : 2 = 39$

  Độ dài cạnh thứ nhất là :

   $39 – 33,17 = 5,83$ $($ cm $)$

  Độ dài cạnh thứ hai là :

   $39 – 21,33 = 17,67$ $($ cm $)$

  Độ dài cạnh thứ ba là :

   $39 – 23,5 = 15,5$ $($ cm $)$

              Đáp số : Cạnh thứ I : 5,83

                            Cạnh thứ II : 17,67

                            Cạnh thứ ba là : 15,5.

               

   

   

  0
  2021-08-31T02:40:58+00:00

  Đáp án: Bài 11: a, x = 777,6 ; b, x = 28,168

   Bài 12: Cạnh 1: 5,83 cm ; Cạnh 2: 17,67 cm ; Cạnh 3: 15,5 cm

  Giải thích các bước giải:

   Bài 11 :

  a, 136 – x : 48 – 27,8 = 92                   b, 43,7 – x – 8,92 = 0,348 x 19

     136 – x : 48 = 92 + 27,8                      43,7 – x – 8,92 = 6,612

     136 – x : 48 = 119,8                            43,7 – x = 6,162 + 8,92 

     x : 48 = 136 – 119,8                              43,7 – x =15,532

     x : 48 = 16,2                                         x = 43,7 – 15,532

     x = 16,2 x 48                                        x = 28,168

     x = 777,6

  Bài 12:

  2 lần chu vi của hình tam giác là: 

            23,5 + 33,17 + 21,33 = 78 ( cm )

  Chu vi của hình tam giác là: 

            78 : 2 = 39 ( cm )

  Cạnh thứ ba dài là:

            39 – 23,5 = 15,5 ( cm )

  Cạnh thứ hai dài là:

            33,17 – 15,5 = 17,67 ( cm )

  Cạnh thứ nhất dài là:

           23,5 – 17,67 = 5,83 ( cm )

                Đáp số: Cạnh 1: 5,83 cm ; Cạnh 2: 17,67 cm ; Cạnh 3: 15,5 cm

                            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )