3. Cho 10g CaCO3 và CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầ

Question

3. Cho 10g CaCO3 và CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
4. Để tác dụng hết một lượng CaO người ta phải dùng một lượng nước bằng 60% khối lượng CaO đó. Tỉ lệ lượng nước đã dung so vưới lượng nước theo phương trình hóa học là bao nhiêu?

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-09-27T09:38:07+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:39:46+00:00

  3,

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  CaSO4 không tác dụng với dung dịch HCl.

  nCO2 = 0,56/22,4= 0,025 mol

  ⇒ nCaCO3 = 0,025 mol

  ⇒  mCaCO3 = 0,025 x 100 = 2,5 gam.

  Thành phần % theo khối lượng của CaCO3 = 2,5/10 x 100% = 25%

  Thành phần % theo khối lượng của CaSO4 = 100% – 25% = 75%

  4,

  Tỉ lệ lượng nước đã dung so vưới lượng nước theo phương trình hóa học là : 1,87%

  *Chúc bợn học tốt nha!!*

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất nha!!

  0
  2021-09-27T09:39:52+00:00

  3,

  $ CaCO3 + 2HCl $→ $ CaCl2 + CO2 + H2O $

  $ CaSO4  \ không \ tác \ dụng \ với dung \ dịch  \ HCl $

  $ nCO2 = 0,56/22,4= 0,025 mol $

  -> $ nCaCO3 = 0,025 mol $

  ⇒ $ mCaCO3 = 0,025 x 100 = 2,5 $ gam

   Thành phần $ % $ theo khối lượng của $ CaCO3 = 2,5/10 x 100% $

  $\text{ = 25% }$

  Thành phần $ % $theo khối lượng của $ CaSO4 = 100% – 25% = 75% $

  4,

  Tỉ lệ lượng nước đã dung so vưới lượng nước theo phương trình hóa học là : $ 1,87% $

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )