3 lớp 5A,5B,5C trồng cây nhân dịp đầu xuân . trong đó số cây của lớp 5A và 5B trồng được nhiều hơn số cây của 5B và 5C là 3 cây. số cây của lớp 5b và

Question

3 lớp 5A,5B,5C trồng cây nhân dịp đầu xuân . trong đó số cây của lớp 5A và 5B trồng được nhiều hơn số cây của 5B và 5C là 3 cây. số cây của lớp 5b và 5c trồng nhiều hơn số cây của 5a và 5c là 1 cây . tính số cây mỗi lớp trồng được . biết 4 lớp trồng được 43 cây

in progress 0
Julia 1 năm 2021-08-17T16:51:25+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:53:10+00:00

  Đáp án:

  Gọi số cây của 5A , 5B , 5C lần lượt là a , b , c ( cây)

  Ta có : 

  $( a + b) – (  b + c) = 3 $

  $=> a – c = 3$

  $=> a = c + 3$ 

  $(b + c) – (a + c) = 1 $

  $=> b – a = 1$

  $=> b – ( c + 3) = 1 $

  $=> b – c – 3 = 1 $

  $=> b – c = 4 $

  $=> b = c + 4$

  Theo đề bài ta được

  $a + b + c = c + 3 + c + c + 4 = 3c + 7 =  43$

  $=> 3c = 43 – 7 = 36$

  $ => c = 36 : 3 = 12$

  $ => a = 12 + 3 = 15$

  $ => b = 15 + 1 = 16$

  Vậy số cây của 5A , 5B , 5C lần lượt là 15  , 16 , 12 ( cây)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-17T16:53:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 lần số cây của lớp 5C là :

  43-(3+3+1)=36(cây)

  số cây lớp 5C là 

  36 : 3 = 12 ( cây) 

  số cây lớp 5A là 

  12+3 = 15 ( cây)

  số cây của lớp 5B là 

  15+1= 16 (cây )

  Đáp số : 5A: 15 cây

                5B: 16 cây

                 5C: 12 cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )