31,6g K2SO3 tan hết trong dd HCl a/Vkhí ở đkc b/mdd HCl c/mKCl d/C% chất trong dd sau khi phản ứng kết thành.

Question

31,6g K2SO3 tan hết trong dd HCl
a/Vkhí ở đkc b/mdd HCl c/mKCl
d/C% chất trong dd sau khi phản ứng kết thành.

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-08-23T19:14:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:15:20+00:00

  Đáp án:

  a, \({V_{S{O_2}}} = 4,48l\)

  b, Bị thiếu C% của dung dịch HCl

  c, \({m_{KCl}} = 29,8g\)

  d, Bị thiếu C% của dung dịch HCl

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {K_2}S{O_3} + 2HCl \to 2KCl + S{O_2} + {H_2}O\\
  {n_{{K_2}S{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{S{O_2}}} = {n_{{K_2}S{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to {V_{S{O_2}}} = 4,48l\\
   \to {n_{KCl}} = 2{n_{{K_2}S{O_3}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{KCl}} = 29,8g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-23T19:16:15+00:00

  Đáp án:

  `V_(SO_2)=4.48l`

  `m_(KCl)=14.9g`

  Giải thích các bước giải:

  `n_(K_2SO_3)=31.6/158=0.2(mol)`

  `PTHH:K_2SO_3+HCl->KCl+SO_2+H_2O`

  `Theopt:n_(SO_2)=n_(KCl)=0.2(mol)`

  `V_(SO_2)=0.2·22.4=4.48(l)`

  `m_(KCl)=0.2·74.5=14.9(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )