5/7 . 5/11 + 5/7 . 6/11 – 2/7 1/2x – 33/55 =20/50 5/6 + 1/5 – 2/3

Question

5/7 . 5/11 + 5/7 . 6/11 – 2/7
1/2x – 33/55 =20/50
5/6 + 1/5 – 2/3

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-20T17:32:27+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:34:01+00:00

    5/7.5/11+5/7.6/11-2/7                         1/2x-22/55=20/50

  =5/7.(5/11+6/11)-2/7                             1/2x          = 2/5+3/5

  =5/7.         1        -2/7                              1/2x         =      1      

  =     5/7               -2/7                                   x         =    1:1/2

  =                 3/7                                             x         =      2

    5/6+1/5-2/3

  =   31/30-2/3

  =         11/30

  0
  2021-09-20T17:34:26+00:00

  a, 5/7 . 5/11 + 5/7 . 6/11 – 2/7

  = 5/7 . (5/11 + 6/11) – 2/7

  = 5/7 . 1 – 2/7

  = 3/7

  b, 1/2x – 33/55 = 20/50

      1/2x – 3/5 = 2/5

      1/2x = 2/5 + 3/5

      1/2x = 1

       x = 1 : 1/2

       x = 2

  c, 5/6 + 1/5 – 2/3 

  = 25/30 + 6/30 – 20/30

  = 11/30

  Chúc bạn học tốt

  Cho mình ctlhn a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )