a) 1/2+ 2/3+1/6+-2/5 b) 3 mũ 4 x4- 6 mũ 6/ 3 mũ 5×5+10x 3 mũ 4 hiểu ko ạ??

Question

a) 1/2+ 2/3+1/6+-2/5
b) 3 mũ 4 x4- 6 mũ 6/ 3 mũ 5×5+10x 3 mũ 4
hiểu ko ạ??

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-05T03:36:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:38:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `1/2` + `2/3` + `1/6` + `(-2)/5`

  = `15/30` + `20/30` + `5/30` + `(-12)/30`

  = `28/30` = `14/15`

  b) `(3^{4} . 4 – 6^{6})/(3^{5}.5+10.3^{4} `  

     = `(-572)/25`

     = $-22,88$

  Học tốt!

  0
  2021-10-05T03:38:25+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   a,$\frac{1}{2}$ + $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{6}$ + $\frac{-2}{5}$ 

  =$\frac{15}{30}$ + $\frac{20}{30}$ + $\frac{5}{30}$ – $\frac{12}{30}$ 

  =$\frac{15+20+5-12}{30}$

  =$\frac{28}{30}$

  = $\frac{14}{15}$

  b,$3^{4}$ × 4 – $\frac{6^{6}}{3^{5}}$ × 5 + 10 × $3^{4}$ 

  =81 × 4 – 192 × 4 + 10 × 81

  =324 – 768 + 810

  =366

  #chucbanhoctot

  #duybylc2006

  #xinctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )