a) √(x+3) – √(x-1) < √(x-2) b) √(2+x) -1 ≥ √(1-x)

Question

a) √(x+3) – √(x-1) < √(x-2) b) √(2+x) -1 ≥ √(1-x)

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-10-16T01:04:04+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:05:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  \sqrt {x + 3}  – \sqrt {x – 1}  < \sqrt {x – 2} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 2} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt {x + 3}  < \sqrt {x – 1}  + \sqrt {x – 2} \\
   \Leftrightarrow x + 3 < x – 1 + 2\sqrt {\left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)}  + x – 2\\
   \Leftrightarrow x + 3 < 2x – 3 + 2\sqrt {\left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)} \\
   \Leftrightarrow 6 – x < 2\sqrt {\left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)} \\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 6\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 6\\
  {\left( {6 – x} \right)^2} < 4\left( {x – 1} \right)\left( {x – 2} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 6\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 6\\
  36 – 12x + {x^2} < 4{x^2} – 12x + 8
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 6\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x < 6\\
  3{x^2} > 28
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x < 6\\
  x <  – \dfrac{{2\sqrt {21} }}{3}\\
  \dfrac{{2\sqrt {21} }}{3} < x < 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x <  – \dfrac{{2\sqrt {21} }}{3}\\
  x > \dfrac{{2\sqrt {21} }}{3}
  \end{array} \right.\\
  x \ge 2 \Rightarrow S = \left( {\dfrac{{2\sqrt {21} }}{3}; + \infty } \right)\\
  b,\\
  \sqrt {2 + x}  – 1 \ge \sqrt {1 – x} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( { – 2 \le x \le 1} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt {2 + x}  \ge \sqrt {1 – x}  + 1\\
   \Leftrightarrow 2 + x \ge 1 – x + 2\sqrt {1 – x}  + 1\\
   \Leftrightarrow 2 + x \ge 2 – x + 2\sqrt {1 – x} \\
   \Leftrightarrow 2x \ge 2\sqrt {1 – x} \\
   \Leftrightarrow x \ge \sqrt {1 – x} \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  {x^2} \ge 1 – x
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  {x^2} + x – 1 \ge 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x \ge \dfrac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{2}\\
   \Rightarrow S = \left[ {\dfrac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{2};1} \right]
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )