a) x³ +x² –3x – 217 b) x⁴ + 5x³ + 15x – 9

Question

a) x³ +x² –3x – 217
b) x⁴ + 5x³ + 15x – 9

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-12-07T01:49:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:51:06+00:00

  Đáp án: Bạn tham khảo nhé

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu a mình xin phép sửa đề ” 217 ” thành “27”

  $a) x^3 + x^2 – 3x – 27 = (x^3 – 27) + (x^2 – 3x) = (x – 3)(x^2 + 3x + 9) + x(x – 3)$ $\\$ $= (x – 3)(x^2 + 3x + 9 + x) = (x – 3)(x^2 + 4x + 9)$

  $b) x^4 + 5x^3 + 15x – 9 = (x^4 – 9) + (5x^3 + 15x)$ $\\$ $= (x^2 – 3)(x^2 + 3) + 5x(x^2 + 3) = (x^2 + 3)(x^2 – 3 + 5x) = (x^2 + 3)(x^2 + 5x – 3)$

   

  0
  2021-12-07T01:51:08+00:00

  a) x^3+x^2-3x-27

  =(x^3-27)+(x^2-3x)

  =(x^3-3^3)+x(x-3)

  =(x-3)(x^2+3x+9) + x(x-3)

  =(x-3)(x^2 +3x+9+x)

  b) x^4 +5x^3+15x-9

  =(x^4-9)+(5x^3+15x)

  =(x^2-3)(x^2+3)+5x(x^2+3)

  =(x^2+3)(x^2-3+5x)

  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ. CHÚC BẠN HỌC GIỎI.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )