a) x^3-5x=0 b) (3x-2)^2-(x+2)^2=0 c) x^2 -9-4(x+3)=0

Question

a) x^3-5x=0
b) (3x-2)^2-(x+2)^2=0
c) x^2 -9-4(x+3)=0

in progress 0
Bella 15 phút 2021-09-11T12:09:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:11:13+00:00

  Câu c mik chưa làm

  0
  2021-09-11T12:11:32+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a)<=>x(x^2-5)=0

  <=>x=0 và x^2-5=0<=> x= √5

  b)<=>(3x-2-x-2)(3x-2+x+2)=0

  <=>(2x-4)2x=0

  <=>2x-4=0 và 2x=0

  <=>x=2 và x= 0

  c)<=>(x-3)(x+3)-4(x+3)=0

  <=>(x+3)(x-7)=0

  <=>x+3=0 và x-7=0

  <=> x=-3 và x=7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )