a) 4x^2-25.b)(3x+1)^2-(x+1)^2.c)2x+2y-x^2-xy, cô giải nhanh cho e

Question

a) 4x^2-25.b)(3x+1)^2-(x+1)^2.c)2x+2y-x^2-xy, cô giải nhanh cho e

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-05T06:24:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T06:25:26+00:00

  Đáp án:

  Đề bài là gì đây em?

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-05T06:25:40+00:00

  Đáp án:

  a)

  (2x-5) + (2x + 5)

  Giải thích các bước giải: 4x^2-25

  2^2.x^2 – 5^2

  (2x)^2 – 5^2

  (2x-5) + (2x + 5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )