a.cho biểu thức B=a.1/2+a.1/3-a.1/4 tính giá trị biểu thức với a=-4/3 b.cho S=3/1.4+3/4.7+3/7.10+…+3/n(n+3)với n thuộc N* chứng minh S<1

Question

a.cho biểu thức B=a.1/2+a.1/3-a.1/4
tính giá trị biểu thức với a=-4/3
b.cho S=3/1.4+3/4.7+3/7.10+…+3/n(n+3)với n thuộc N*
chứng minh S<1

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-08-22T01:47:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:48:51+00:00

  a)

  B = $\frac{1}{2}$a + $\frac{1}{3}$a – $\frac{1}{4}$a

  B = a($\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$)

  B = a($\frac{6}{12}$ + $\frac{4}{12}$ – $\frac{3}{12}$)

  B = a($\frac{7}{12}$) hay $\frac{7}{12}$a

  Thế a = $\frac{-4}{3}$  vào biểu thức B:

  $\frac{7}{12}$ * $\frac{-4}{3}$ = $\frac{-28}{36}$

                                                 = $\frac{-7}{9}$

  Vậy biểu thức B có giá trị là $\frac{-7}{9}$ tại a = $\frac{-4}{3}$

  b)

   

  0
  2021-08-22T01:49:47+00:00

  a) Thay `a= -4/3` vào `B` ta được:

  `B= -4/3 . 1/2 + (-4/3) . 1/3 – (-4/3) . 1/4`

  `B= -2/3 + (- 4/9) – ( -1/3)`

  `B= -2/3 – 4/9 + 1/3`

  `B= -7/9`

  Vậy `B= -7/9`

  b) `S= 3/1.4 + 3/4.7 + 3/7.10 +…+ 3/(n(n+3)`

  `S= 1- 1/4 + 1/4 – 1/7 + 1/7- 1/10+…+1/n – 1/(n+3)`

  `S= 1- 1/(n+3) <1` ( với `n in N*` )

  Vậy `S <1`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )