a,cho đa thức Q(x)=x^2-2x +3 Tính Q(-1);Q(3);Q(1) b,cho biết công thức đổi từ F sang độ C là C =5 phần 9 (F-32).Tính xem nước đóng băng ở bao nhiêu độ

Question

a,cho đa thức Q(x)=x^2-2x +3
Tính Q(-1);Q(3);Q(1)
b,cho biết công thức đổi từ F sang độ C là C =5 phần 9 (F-32).Tính xem nước đóng băng ở bao nhiêu độ F
(biết rằng nước đóng băng ở ko độ )
Giúp mk với mk cần gấp ạ

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-28T19:48:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:50:25+00:00

   a, Q(-1)=-1^2-2.-1+ 3= 1-(-2)+3=6

       Q(3)=3^2-2.3+3=6-6+3=3

       Q(1)= 1^2-2.1+3=1-2+3=-1+3=2

  b,      0 độ C =0.1,8 +32=32độ F

  0
  2021-10-28T19:50:45+00:00

  Đáp án:

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  a/

  $Q(-1)=-1^2-2.-1+ 3= 1-(-2)+3=6$

  $Q(3)=3^2-2.3+3=6-6+3=3$

  $Q(1)= 1^2-2.1+3=1-2+3=-1+3=2$

  b/

  $0^{\circ}C =0.1,8 +32=32^{\circ}F$

  Lưu ý: $^{\circ}F  =  ( ^{\circ}C × 1.8 ) +  32$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )