a,co2+cao-> b,ag+h2so4 loãng -> c,na2co3+kcl-> d,k2co3+h2so4-> e,agno3+fecl3 -> g,mg+s-> h,h2 +cl-> f, fe+cuso4->

Question

a,co2+cao->
b,ag+h2so4 loãng ->
c,na2co3+kcl->
d,k2co3+h2so4->
e,agno3+fecl3 ->
g,mg+s->
h,h2 +cl->
f, fe+cuso4->

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-09-18T13:51:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:53:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `CO_2+CaO → CaCO_3`

  b) `Ag+H_2SO_4` Không phản ứng

  c) `Na_2CO_3+KCl` không phản ứng

  d) `K_2CO_3+H_2SO_4→ K_2SO_4+CO_2↑+H_2O`

  e) `3AgNO_3+FeCl_3→3AgCl↓+Fe(NO_3)_3`

  f) `Mg+S → MgS`

  g) `H_2+Cl_2→2HCl`

  h) `Fe+CuSO_4→FeSO_4+Cu↓`

  0
  2021-09-18T13:53:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a, co2+ cao -> caco3 + h2o 

  2ag + h2so4 ->ag2so4 +h2 

  na2o3+2 kcl -> 2nacl+ k2co3

  k2co3 + h2so4 ->k2so4 +h2o +co2 

  3gno3+fecl3 ->3agcl +fe(no3)3

  mg + s ->mgs

  h2 + 2cl -> 2hcl

  fe + cuso4 -> feso4 + cu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )