a,Giá trị nhỏ nhất của y=(x-3)²+1 b,Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9x²-6x+5 c, Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=x²+6x d,Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=

Question

a,Giá trị nhỏ nhất của y=(x-3)²+1
b,Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9x²-6x+5
c, Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=x²+6x
d,Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=4x²+4x+11

in progress 0
Piper 1 năm 2021-12-02T06:48:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:49:40+00:00

  Đáp án:

   a, `y = (x – 3)^2 + 1 ≥ 1`

  Dấu “=” xảy ra `<=> x – 3 = 0 <=> x = 3`

  Vậy GTNN của `y` là `1 <=> x = 3`

  b, `A = 9x^2 – 6x + 5 = 9x^2 – 6x + 1 + 4 = (3x – 1)^2 + 4 ≥ 4`

  Dấu “=” xảy ra `<=> 3x – 1 = 0 <=> x = 1/3`

  Vậy GTNN của A là `4 <=> x = 1/3`

  c, `A= x^2 + 6x = x^2 + 6x + 9 – 9 = (x + 3)^2 – 9 >= -9`

  Dấu “=” xảy ra `<=> x + 3 = 0 <=> x = -3`

  Vậy GTNN của A là `-9 <=> x = -3`

  d, `A = 4x^2 + 4x + 11 = 4x^2 + 4x + 1 + 10 = (2x + 1)^2 + 10 >= 10`

  Dấu “=” xảy ra `<=> 2x + 1 = 0 <=> x = -1/2`

  Vậy GTNN của A là `10 <=> x = -1/2`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )