A gồm O2 và CO biết dA/H2 = 14.4 tính phần trăm thể tích mỗi khí trong A

Question

A gồm O2 và CO biết dA/H2 = 14.4 tính phần trăm thể tích mỗi khí trong A

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-11-21T21:38:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:39:35+00:00

  Đáp án:

  \(\% {V_{{O_2}}} = 20\%  \to \% {V_{CO}} = 80\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \({O_2};{\text{ CO}}\) trong A lần lượt là x, y.

  \(\to {n_A} = x + y;{m_A} = {m_{{O_2}}} + {m_{CO}} = 32x + 28y \to {M_A} = \frac{{{m_A}}}{{{n_A}}} = \frac{{32x + 28y}}{{x + y}} = 14,4.2 = 28,8 \to 3,2x = 0,8y \to y = 4x\)

  Vì % số mol=% thể tích

  \(\to \% {V_{{O_2}}} = \frac{x}{{x + y}} = \frac{x}{{x + 4x}} = 20\%  \to \% {V_{CO}} = 80\% \)

  0
  2021-11-21T21:39:39+00:00

  Đáp án:

  Đáp án:

  %VO2=20%→%VCO=80%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol O2; CO trong A lần lượt là x, y.

  →nA=x+y;mA=mO2+mCO=32x+28y→MA=mAnA=32x+28yx+y=14,4.2=28,8→3,2x=0,8y→y=4x

  Vì % số mol=% thể tích

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )