Xà phòng hóa 25,5g 1 este no, đơn chức bằng 51,2(g) dd NaOH 25%, cô cạn dd sau PƯ thu được 26,8g chất rắn và hơi 1 ancol X. Dẫn dầu qua bột CuO dư, $t

Question

Xà phòng hóa 25,5g 1 este no, đơn chức bằng 51,2(g) dd NaOH 25%, cô cạn dd sau PƯ thu được 26,8g chất rắn và hơi 1 ancol X. Dẫn dầu qua bột CuO dư, $t^{0}$ thu được 1 andehit Y. Tráng bạc hoàn toàn Y ta được 54g Ag
a) Xđ CTCT của este và gọi tên
b) X tách nước thu được những sản phẩm nào

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-07T14:10:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:12:16+00:00

  Đáp án:

  $C_2H_5COOC_2H_5$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NaOH}=\dfrac{51,2.25\%}{40}=0,32\ mol$

  Gọi CTHH của este no, đơn chức là $RCOOR’$

  $RCOOR’+NaOH\to RCOONa+R’OH$

  $n_{Ag}=\dfrac{54}{108}=0,5\ mol$

  $\to n_X=n_{Y}=\dfrac{n_{Ag}}2=0,25\ mol$

  $\to n_{NaOH\ \text{phản ứng}}=n_X=0,25\ mol$

  $\to n_{NaOH\ \text{dư}}=0,32-0,25=0,07\ mol$

  $\to m_{\text{chất rắn}}=m_{RCOONa}+m_{\text{NaOH dư}}$

  $\to 26,8=0,25(R+67)+0,07.40$

  $\to R=29\ (C_2H_5)$

  $n_{\text{este}}=n_{NaOH\ \text{phản ứng}}=0,25\ mol$

  $\to m_{\text{este}}=0,25(29+44+R’)=25,5\ gam$

  $\to R’=29\ (C_2H_5)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )