a) Tìm đơn thức M, biết 3.xmũ2.ymũ2-M=5.xmũ2.ymũ2 b) Cho A = -3.xmũ2.y ; B = -x.ymũ3 ; C = (2phần3.x) . (-xmũ2.y)

Question

a) Tìm đơn thức M, biết 3.xmũ2.ymũ2-M=5.xmũ2.ymũ2
b) Cho A = -3.xmũ2.y ; B = -x.ymũ3 ; C = (2phần3.x) . (-xmũ2.y)

in progress 0
Allison 26 phút 2021-09-07T10:26:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:27:22+00:00

  $#Dino$

  `a) 3x²y²-M=5x²y²`

  `⇒M=3x²y²-5x²y²`

  `⇒M=-2x²y²`

  `b) 

  `A=-3x²y`

  `B=-xy³`

  `C=2/(3x).(-x²y)`

   

  0
  2021-09-07T10:27:29+00:00

  a) `3x^2 . y^2 – M = 5x^2 .y^2`

  `=> M = 3x^2 . y^2 – 5x^2 .y^2`

  `=>M= y^2(3x^2 – 5x^2)`

  `=>M= -2x^2y^2`

  Vậy `M= -2x^2y^2`

  b) 

  `A= -3x^2y`

  `B = -xy^3`

  `C= 2/3 x . (-x^2y)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )